Menu Close

วิธีขอใบเสร็จจาก Google Adword

วิธีขอใบเสร็จจาก Google Adword

 

วิธีขอใบเสร็จจาก Google Adword

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีและไปที่ตั้งค่า
2. เลือกการเรียกเก็บเงินและการชําระเงิน
3. เลือกดูธุรกรรมและเอกสารของคุณ
4. ไปที่ธุรกรรมทั้งหมด แล้วเลือกการชําระเงิน
5. เลือกรากร ต้องการ
6. คลิกขวาแล้วเลือก Print

 

วิธีขอใบเสร็จจาก Google Adword

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีและไปที่ตั้งค่า
2. เลือกการเรียกเก็บเงินและการชําระเงิน
3. เลือกดูธุรกรรมและเอกสารของคุณ
4. ไปที่ธุรกรรมทั้งหมด แล้วเลือกการชําระเงิน
5. เลือกรากร ต้องการ
6. คลิกขวาแล้วเลือก Print

วิธีขอใบเสร็จจาก Google Adword

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีและไปที่ตั้งค่า
2. เลือกการเรียกเก็บเงินและการชําระเงิน
3. เลือกดูธุรกรรมและเอกสารของคุณ
4. ไปที่ธุรกรรมทั้งหมด แล้วเลือกการชําระเงิน
5. เลือกรากร ต้องการ
6. คลิกขวาแล้วเลือก Print
วิธีขอใบเสร็จจาก Google Adword